Uddannelse er også integration

Uddannelse er også integration

International klasse er for unge i alderen 15 - 20 år, wsom er ankommet sent til Danmark, og som ikke mestrer det danske sprog.

De er typisk udforderet på sprog, uddannelse, kultur, kendskab til landet og lokalområdet.

I forløbet skal eleverne integreres, så de er parat til at indgå i en ungdsomsuddannelse. TI'EREN vil i stor stil være en medspiller i en indslusningsfase.

Ved deltagelse i TI'ERENs undervisning - hvor det giver mening - får eleverne kendskab til den danske ungekultur og uddannelsesstruktur, og de vil få mulighed for at skabe nye sociale relationer. På sigt og i individuelt tempo vil eleverne kunne deltage i TI'EREN på fuld tid eller tilgå en anden uddannelse.

Kompetente aktører i spil

Undervisningen i International klasse er ikke alene styrkelse af almene faglige og sociale kompetencer. Der er også tilknyttet et netværk af samarbejdspartnere, som i samspil, dels skal imødekomme lovgivningen på området, og dels fokusere på den enkeltes forudsætninger og resurser for målrettet at sikre bedst mulig integration. Dette skal være i uddannelses- og beskæftigelsesøjemed, men også anskuet i et kulturelt og socialt aspekt.

Vejledning og samtale med sagsbehandlere fra Job og Kompetence/Integration, kontaktlæreren og UU-vejlederen omkring den enkelte unge, er et bærende og motivationsskabende element i forløbet.

Klar, parat - NY start

Den unge skal klædes på til at indgå i et alment uddannelsesforløb. Der indgår både et læringsmæssigt og kulturelt niveau i vurderingen.

Det er gennem oplysning, uddannelse, rammesætning, klare forventninger, dialog og mødet med den danske ungdoms- og uddannelseskultur, at forudsætningen for at forstå og være en del af det danske samfund styrkes.

 


 

INDIVIDUELT FOKUS - PERSONLIG SUCCES

UNDERVISNINGEN

 

TI'ERENs struktur og indhold

TI'ERENs struktur og indhold 

Eleverne knyttes ved ankomst til et af TI'ERENs linjehold: Idræt, Musik, Design/Billedkunst, Erhverv. Derudover deltager de i undervisningen, når det giv er mening, og eleven får et læringsudbytte. Der arbejdes således tværfagligt og tværkulturelt i tæt parløb med Ti'eren for derved at skabe relationer og afspejling i jævnaldrende etnisk danskes ungemiljø - fagligt som socialt.

Ved ekskursioner og lejrskoler er målet, at eleverne deltager sammen med Ti'eren.

 

 

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning

UU har ansvaret for uddannelsesvejledningen, som skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte unge. Udover den individuelle vejledning og opfølgning, indgår UU-vejlederen også i undervisningssituationer med grupper af elever, hvor der formidles viden om, hvordan uddannelse og arbejdsmarkedet fungerer i Danmark.

Socialpædagogisk indsats

Der tilknyttes også socialpædagogisk indsats.
Indsatsen rettes mod forståelse af dansk kultur, og udvikling af personlige og sociale kompetencer.

Det er vigtigt at etablere et netværk af voksne, som man kan stole på, og som kan vejlede.
Desuden arbejdes der på at opbygge et læringsmæssigt, socialt og personligt netværk med jævnaldrende. Tilknytning til andre unge, hvor interesser kan dyrkes f.eks. idrætsklubber, ungdomsklub, musikskole og andre kulturelle ungdomsaktiviteter er med til at undgå stigmatisering, isolation og radikalisering.

 


 

LINKS

 

DFUNK

Dansk flygtningehjælp og ungdom. DFUNK er en forening af unge, der arbejder for at forbedre flygtninges vilkår i Danmark og Internationalt.

 

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE

 

RØDE KORS

Flere flygtninge og indvandrere har brug for støtte, når de kommer til Danmark. Røde Kors hjælper til med lektiehjælp, cykelkurser og meget andet.

 

KL INTEGRATION

KL INTEGRATION

Kommunale eksempler på god integration