Referat Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Mandag d. 12. marts 2018 kl. 17.00 - 19.00

i Brandstationen

 

Medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen:

Frederik Germann Møller Pedersen

Byrådsmedlem

Kirsten A. Lauritsen

Byrådsmedlem

Rolf Møller Hansen

Organisationerne

Sanne Falther Svanekilde

Skolebestyrelserne

Per Rudbeck

Medarbejderrepræsentant

Lone Kofoed

Medarbejderrepræsentant

Lars Schytte Larsen

Foreningerne - nyvalgt

Julia Drzala

Elevrepræsentant

Hamza Zamann

Elevrepræsentant

 

Nina Wittendorff Pedersen

Leder af Unge- og Kulturcentret

 

 

Mødedeltagere uden stemmeret deltager ad hoc:
 

Birgit Danekilde

Daglig leder af Ungdomsskolen og Fritidsungdomsklubberne

Peter Rohde

Daglig leder af 10. klasse center

 

Afbud: Lone Koefoed – Lene Japsen mødt som suppleant. Julia Drzala suppleant ikke mødt.

 

Dagsorden:
 

 

Godkendelse af referat og godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt
Referat – status på musikskolelederstilling 50.000 kr., der er ikke fremkommet resultat. Referat godkendt med ovenstående tilføjelse.

Dagsorden godkendt

 

 

Valg af formand, næstformand og kontaktperson til Ungeråd
Formand: Frederik Germann, Næstformand: Kirsten Lauritsen.
Kontaktperson til Ungeråd:
Frederik Germann.
 

 

Information fra formanden
Ingen
 

 

Information fra ledelsen
Information om lockout. Hvis der er behov, kan bestyrelsen indkaldes.
Der har været pedelhjælp fra Ejendomscentret ved indflytning i Brandstationen.
Pga. kommunens økonomiske situation er lederstilling til musikskolen sat i bero. Peter Rohde fortsætter sin konstituering med ½ tid Tieren og ½ tid Musikskolen. Der vil blive overført midler fra musikskolelederstillingen til Tieren, da Peter Rohde afgiver sin undervisning.

 

 

Status på 10 klasse- centeret- Information og drøftelse v/ Peter Rohde
A: fremtidig organisering og konsekvenser af modtagerklasser ifh. politisk beslutning om reduktion af budgettildeling.
Der oprettes en klasse i UKC-regi i skoleåret 2018/19.  
B: ny eksamens form for 9. og 10. klasser.
Orienteret om, at mundtlig/skriftlige prøver kan fra-/tilvælges.
C: Beskrivelse af målgruppen i dette skoleår.
Orienteret
D:Status på TI-A og optag næste skoleår.
Der er 12 elever indskrevet til skoleåret 2018/19.
E. Status på arbejdet i International klasse.
Orienteret. 
F:
Fremtidig vurdering af uddannelsesparathed med fokus på praktiske fag og tanker om  UKC´s rolle.
Orienteret.

Der forventes 50-55 elever til skoleåret 2018/19

 

Status på Ungdomsskole og klubvirksomhed v/ Birgit Danekilde
A
: Information om Fælles elevråd og ungeråd.
Er dannet og har været i snak med borgmesteren. Næste møde i april. Vil deltage på Folkemødet juni på Bornholm. Der er valgt 12 elever til Ungerådet.
B: Aktiviteter i foråret.
E-Sport er startet 3 dage ugentligt, Lektiecafe hver torsdag. Redesign flytter til Brandstationen. Engelsk eksamensforberedende dage. Arbejder på eksamensforberedelse dansk og matematik. Cross starter, når jorden er hård. Dykning i gang. Filmmedie starter snarest. Nak og Æd-hold skal på weekend-tur til april. Rodiehold skal etableres.
Har haft skitur i vinterferien. Engelskhold til London før påske.
17. april arrangement om E-sport med forældre.
MGP den 16. april.

C: Flytning af Klub Hulen.
 Personalet i Ungdomsskole/klub har knoklet med at flytte Hulen. Forventes alt flyttet til den 19. marts. Klubben åbner på Brandstationen den 13. marts.
D: Gadeteam.
Gadeteam har prioriteret flytning af klub.
E: Chatrådgivning og stjernerne.
 Der er ved at blive etableret en brevkasse til Chatrådgivning. Stjernerne etableres fremover i tårnværelset, Brandstationen.
F: Aktiv sommer 2018, der fremlægges forslag som bestyrelsen bedes godkende. Information, beslutning og drøftelse.
Politisk er det besluttet, at der fra puljen skal tages 138.000. Der arbejdes med et program lig det fra sommeren 2017. Brandstationen lukket uge 29 + 30 ellers åbent resten af skolesommerugerne. I uge 29 + 30 er der aktiviteter i samarbejde med foreningerne.
Bestyrelsen tager oplæg til efterretning.

 

 

Styrelsesvedtægter for folkeskolerne. Bestyrelsen afgiver høringssvar. Beslutning Bilag fremsendes.
Høringssvar godkendt. 

 

 

Indflytning i Brandstationen og Værkstedet
A: Status på byggeriet inde og ude, plan for den kommende tid.
Der arbejdes med smårettelser.
B: Inventar budget
Bilag gennemgået
C: Plan for igangsætning af de første aktiviteter.
Nævnt under pkt. 6.
D: Husets bemanding og åbningstid.
Nævnt under pkt. 6.
E: Officiel indvielse af huset. Information og drøftelse.
Indvielse den 21. marts fra kl. 16-18. Der er ved at blive udarbejdet et program med taler og underholdning.
Invitationer kommer bredt ud.

Der er plan om ”åbent hus” lørdag den 5. maj i forbindelse med Krudtværksfestival og så en ungefest den 4. maj.

 

Regnskab 2017 og budget 2018.
A-
Gennemgang af UKC´s økonomi.
Orienteret om regnskab 2017 og budgettal for 2018. Budget for 2018 med personale- og aktivitetsniveau fremlægges ved næste møde.
B-Økonomiske konsekvenser af fremtidig organisering af Musikskolen.
Musikskolelederstillingen skal tilføres kr. 50.000 til at komme på niveau 3 niveau. Disse skal tages fra det resterende UKC-budget, da ledelsesopgave antages at blive reduceret ved musikskolens selvstændiggørelse.
I det politiske oplæg stod der, at der ikke var økonomiske konsekvenser.
Formand vil forhøre sig om denne problemstilling.

Musikskolen vil ikke kunne benytte busser. Ligeså vil der være andre ydelser, som skal betales.
 
C- Tildeling til 10. klasse/ UKC er bedt om at komme med forslag til ny tildeling.
 Til efterretning
D- Status på Aktivitetspulje og drøftelse af ansøgninger.
Det forelagte oplæg godkendes og fremsendes til det politiske udvalg.
E: drøftelse af samarbejde med Musikskolens bestyrelse om Aktivitets-puljen- bilag fremsendes vedr: historik og ønsker i pipeline. Budget oversigt.
Til efterretning

 

Næste møde og godkendelse af årsplan – bilag udsendt
24. maj
25. april er der dialogmøde med politisk udvalg

 

 

Eventuelt
Vedtægter, der udarbejdes et oplæg ved næste møde.
 

 

Mødet sluttede kl. 19.32