Referat Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Torsdag den 8. Februar 2018 kl. 17.00 - 19.00

i Brandstationen

 

Medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen:

Formand Henrik Tolstrup Nielsen

Foreningerne - afgående

Frederik Germann Møller Pedersen

Byrådsmedlem

Kirsten A. Lauritsen

Byrådsmedlem

Rolf Møller Hansen

Organisationerne

Sanne Falther Svanekilde

Skolebestyrelserne

Lene Japsen

Medarbejderrepræsentant - afgående

Per Rudbeck

Medarbejderrepræsentant

Lone Kofoed

Medarbejderrepræsentant

Lars Schytte Larsen

Foreningerne - nyvalgt

 

Nina Wittendorff Pedersen

Leder af Unge- og Kulturcentret

 

 

Mødedeltagere uden stemmeret deltager ad hoc:
 

Birgit Danekilde

Daglig leder af Ungdomsskolen og Fritidsungdomsklubberne

Peter Rohde

Daglig leder af 10. klasse center

 

 

 

Dagsorden:
 

 

Godkendelse af referat og godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt. Referat godkendt. Dagsorden Godkendt. Frederik German Pedersen ønsker et punkt om supplenaters deltagelse i møderne.

 

 

Gensidig præsentation af bestyrelsemedlemmer. Til efterretning

 

Information fra formanden  
Herunder også forslag om at næste møde er det konstituerende møde i bestyrelsen.
Anbefaler, at der i vedtægter indføres, at der også er en forældrerepræsentant fra Tieren i bestyrelsen.
Næste møde er konstituerende. Her skal vælges formand.

 

Information fra ledelsen
Velkomst og kort gennemgang af vedtægter og opgaver i henhold til lov om Ungdomsskolevirksomhed og overlevering af nuværende opgaver.
Lidt om bestyrelsens hidtidige arbejdsform.
Anbefaling om at indsatsområder drøftes på næste bestyrelsesmøde- bilag lovgivning
Lov og opgaver gennemgået.
Indsatsområder er dagsordenpunkt ved næste møde.
Den samlede gennemgang af UKCs virke  taget til efterretning.

 

 

Den fremtidige organisering af Musikskolen
Drøftelser af det fremtidige samarbejde og konsekvenser af beslutningen- politisk sag - udsendt pr. mail/ se kommunens hjemmeside.
Gennemgang af proces mv.
Bestyrelsen spørger til  de 50.000 fra aktivitetsspuljen, som skal gå til samarbejdsproces mellem UKC og musikskolen samt til ansættelsesproces af ny musikskoleleder. Beslutningen er taget politisk i efteråret 2017, uden bestyrelsen er hørt i sagen.
Der spørges til, om musikskolen kan dække beløbet ved mindreforbrug i den periode, hvor der ikke er ansat en musikskoleleder.
Bestyrelsen vil ikke anbefale, at beløbet tages fra aktivitetsmidlerne til de unge.
Frederik German Pedersen tager forbehold, da Frederik også har sæde i musikskolens bestyrelse – og sagen ikke er drøftet der.  

 

Indflytningsplaner i Brandstationen og Glarmesterværkstedet
Herunder en status og plan for den kommende tid, budget, personalesamarbejde, de første aktiviteter, husets bemanding osv.- til drøftelse
Oplæg drøftet – der følges op på efterfølgende møder.

 

Ungeråd
Forslag til plan for etablering af Ungeråd i UKC-regi til drøftelse og beslutning
Plan gennemgået og taget til efterretning.
Kontaktperson fra bestyrelsen besluttes ved næste møde.

 

Ansøgninger til Aktivitetspuljen.
Status på puljen, Ansøgning om MGP-projekt – Status på projekter og forslag til nye ansøgninger. Til drøftelse.
Forslag til ansøgning gennemgået. Tages op på næste møde.

 

Planlægning af årsplan for bestyrelsesmøder
Mødetid med start fra kl. 17. Måske 2½ til 3 timer.
Møderne lægges i uger, hvor der ikke er politisk mødeaktivitet. Torsdag mødedag. Der udarbejdes en mødeplan.

 

Næste møde
Der indkaldes til møde i marts.

 

Tak til Formand Henrik Tolstrup
Henrik stopper sit virke i bestyrelsen og fratræder som formand efter mere end 20 års indsats i Ungdomsskolebestyrelsen.
Stor tak og applaus til Henrik.

  Eventuelt
Suppleanter – forslag, at suppleanter har mulighed for at møde. Dette gælder ikke for byrådssuppleanter.
Der åbnes for denne mulighed.

Power-point, som blev gennemgået ved mødet, vedlægges referatet.

 

 

Mødet sluttede kl. 19.30