Referat Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Torsdag den 15. juni 2017, kl. 17.00 – 19.30

i Elevatorfabrikken

 

Medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen:

Formand Henrik Tolstrup Nielsen

Foreningerne

Mette Kjerulf-Jensen

Byrådsmedlem

Kirsten A. Lauritsen

Byrådsmedlem

Rolf Møller Hansen

Organisationerne afbud

Sanne Falther Svanekilde

Skolebestyrelserne afbud

Lene Japsen

Medarbejderrepræsentant

Per Rudbeck

Medarbejderrepræsentant- Stedfortræder

 

Nina Wittendorff Pedersen

Leder af Unge- og Kulturcentret

 

 

Mødedeltagere uden stemmeret deltager ad hoc:
 

Birgit Danekilde

Leder af klubberne

Peter Rohde

Leder af 10. klasse Center fremmødet kl. 19.20

 

 

 

Dagsorden:
 

 

Godkendelse af referat og godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt. Godkendt

 

 

Information fra Formanden: Formænd fra bestyrelserne og lederne af skolerne Nina og Henrik har besluttet at holde kontinuerlige møder, for at sikre fremdrift i Unge- og Kulturcentrets udvikling, som en fælles virksomhed og for at skabe fælles retning. Musikskolen giver udtryk for at de finder det uheldig at der ikke er selvstændige undervisnings lokaler i Brandstationen. Nu skal formands- møderne lige finde sin form, men det er hensigten, at der udsendes referat af møderne. 1. møde handlede om at sikre den fælles udvikling, med fokus på hvordan Musikskoledelen kunne byde ind i Unge- og Kulturcentret for de 12 til 18 årige og hvilke tiltag der skulle til fremadrettet som en del af fusionen. Der var drøftelse af nye økonomiske muligheder for Musikskolen, bla. ved at søge puljemidlerne i Unge- og Kulturcentret, til projekter for unge. Formændene blev vist rundt i Krudtværket, og der kom mange gode ideer om udvikling af Musikskolen for de ældste i området.  Der går ca. 90 unge fra 14 til 18 år i musikskolen, hvoraf nogen går til enkeltmands undervisning og andre til samspil. I forbindelse med Visionsprocessen skal disse unge inddrages i hvilke tiltag de har behov for på musikdelen.

 

 

Information fra ledelsen til kort drøftelse og sparring: Opfølgning på § 17. stk. 4 udvalg.Bestyrelsen hæftede sig ved den store vilje der er til at åbne området op for de unge, og modsat den vilje  de unge havde, for at invitere området ind. Det er gode toner for det fremtidige samarbejde i Krudtværket. Bestyrelsen hæftede sig ved at de unge ønskede sig et overdækket cykelskur og det må der kikkes på. Udfordringen med parkering i området blev drøftet.  Ti klasse centeret herunder status på afslutning af skoleåret og den overståede eksamen: Overordnet er det gået godt, karakter i de skriftlige fag er lidt laver end forventet, hvilket kan skyldes en anden prøveform. Det er gået godt i de mundtlige fag hvor prøveform med synopsis har fungeret godt, da eleverne kan forberede sig i forvejen, og det afspejler sig i karakterne.  Nogen af IK elever har selv ønsket at gå til eksamen i dansk og matematik, og som forventet gik det generelt ikke så godt. Eleverne fortsætter et år mere i klassen. Der er elever fra TIEREN der er gået op i Spansk og fysik. Medie- lærings strategi. Unge- og Kulturcentret er af chefen for området blevet bedt om at vi skal søge midler i egen- puljen til finansiering  af IT til Ti klasse. Der er ikke afsat midler i BUL. Nina fremsender en ansøgning. Der har i år været problemer med de ”gamle Ipad” speciel her til eksamen, har deres svagheder været tydelige, hvilket giver utryghed hos de eksaminerende. Det er derfor nødvendigt at købe nyt og der er ikke midler nok i tildeling på 2000 kr. pr. elev, da det ville koste mellem 800 kr. og 1000 kr. pr. elev af financiere 50% IT til eleverne. Det er en politisk forventning at 50% af eleverne næste skoleår selv medbringer. Ledelsen tvivler på det realiseres

 

 

Opfølgning på udvalgssager: eSport som Valgfag er godkendt i Udvalget, der skal nu søges i puljen til leasing af udstyr. Pulje ansøgning til visionsproces, dykker udstyr og betaling af regning for materialer til Musikkaravanen blev ligeledes godkendt i udvalget.

 

 

Ungdomsskolen: Aktiv sommer-program: programmet blev uddelt og gennemgået, der er rigtig mange nyheder og sjove gengangere. Sidste år var der 649 deltager. Da bestyrelsen på bagrund af reduktion i budgetter for i år, bad om at tilbud var målrettet de 12 til 18 årige, vil det nok betyde en nedgang i antal deltagere, selv om programmet er stort, da der ikke er så mange tilbud til de mindste, som traditionelt har en meget høj deltager frekvens. Pt. er der på få dage, 199 tilmeldte. Ungdomsskole -program for næste år, herunder, andre aktiviteter bla. i forbindelse med indflytning i Brandstationen blev gennemgået. Ungdomsskolen udgiver i år et Unge-Magasin, hvor der også er fokus på aktiviteter i Brandstationen. Magasinet distribueres til august.   Pædagogisk overgang i forbindelse med udflytning af Ungdomsklubben Hulen, der skal være fokus på at lære alle unge at bruge Brandstationen. Der var drøftelser af om det kunne give mening at holde Klub Hulen åben i en overgangsperiode.

 

 

Aktivitets-Puljen: ansøgninger der er i pipeline til puljen gennemgås og drøftes fra bilag. Bestyrelsen beslutter hvilke aktiviteter, der kan søges om/arbejdes videre med. Bestyrelsen besluttede at Nina udarbejder ansøgning til de aktiviteter der er fremsendt på bilag, de aktiviteter der kan starte op til november søges først. Bestyrelsen lagde vægt på at det er vigtigt at puljen bruges i år. Der skal også søges til eSports udstyr, som ikke er med i bilag. Bestyrelsen prioriterede i listen og Nina får ansøgningerne rettet til. Ansøgninger fremsendes til næste udvalgsmøde i August. Herunder blev der også drøftet procedure for ansøgninger til puljen fremadrettet og samarbejdet med Musikskolebestyrelsen. Det er aftalt i bestyrelserne at ansøgninger kommer på Ungdomsskole- bestyrelsesmøde og at Formand for Musikskolebestyrelse godkender for Musikskolen, da musikskolen ikke ønsker at ansøgningerne kommer på mødet. Bilag oversigt ansøgning til puljen, forslag til filmskole og ansøgning til visionspuljen.

 

 

Unge og Kulturcenteret i Krudtværket: Status og information om byggeri. Tidsplan overholdes. Byrådet har bevilliget inventar så der er ved at blive købt ind. Alle indkøb foregår på SKI aftaler.  Stålsat by – tidsplan for etablering af fliser, stier osv. Der fældes træer og ”ryddes” op i området her i sommer perioden. Fliser og andet foregår i det tempi man kan komme til omkring brandstationen, det vil foregå nu og frem til november. Der skal tages hensyn til at Brandstationen også fungere som  en byggeplads.  Byrådet har godkendt ansøgning af midler til inventar, Multirum, IT og telefoni og dette er igangsat. Her efter en drøftelse af brug og indretning af Glarmesterhus, Brandstationen og elevatorfabrikken, udeområder osv. Det er hensigten at Musikskole kan benytte glarmester-administrations husket til rytmik for de mindste og at lokale kan benytte om eftermiddag aften til de ældste i respekt for hinandens aktiviteter. Træbygning renoveres som kold hal og indrettes primært til grov værksted. Der var ønsker om at indrette det ”lille hus” på grunden til metalværksted og keramik. Bunkers indrettes af Musikskolen, der ligeledes finder frem til egentlig anvendelse. Der er planer om at indrette lidt af bunkers til depot for instrumenter og for materialer til billedskolen, og kreahold. Formanden spurgte ind til hvilke resurser der følger med etablering i Brandstationen: rengøring, pedel, gårdmand. Området er stort, og da der skal foregå mange aktiviteter i huset må det påregnes at der er en pedelfunktion, ligesom på skolerne, da møbler og inventar skal kunne flyttes rundt. Nina orienterede om at der ikke så vidt vides var afsat timer til pedel. Rengøring er medtænkt. Nina undersøger til næste møde hvordan det forholder sig med pedelfunktion

 

 

Tema emne: Etablering af UKC- cafe i Hundested.  I forbindelse med etablering af Unge- og Kulturcentret i Krudtværket, er det som noget nyt besluttet, at der skal etableres et UKC cafe tilbud i Hundested. Der skal beskrives en proces- en ramme for etablering af tilbuddet, som skal sendes til godkendelse af chef for området den 1. august. Derefter skal denne fremlægges for udvalget. Der er i den forbindelse foretaget en miniundersøgelse, i forhold til at få belyst de unges syn på transport, fritidsundervisning og tilbud de har brug for i Hundested og hvilke ønsker og behov de har, som der kan arbejdes pædagogisk med fremadrettet. Nina fremlægger hovedpointer og pædagogiske refleksioner fra undersøgelsen og Birgit fremlægger forslag til proces. Bestyrelsen drøfter og godkender forslag til det videre arbejde, og forholder sig til fordeling af resurser i Ungdomsskolen fra november og næste år. – Bilag fokusinterview- med 4 unge foretaget af cand.pæd.s Tanja Tronholm, der er i praktik i administrationen.  Nina pointerede at det var en meget lille undersøgelse og den kun kunne bruges til refleksioner: Undersøgelsen viser at de unge i Hundested ønsker sig primært et ”stoppested”, et socialt mødested og de oplever personalet som motivationsfaktor for at komme i klubben. De ældste unge ønsker selv at transportere sig til Frederiksværk, mens de yngste gerne vil følges med personalet. Det er kommet frem via samtalerne, at nogen forældre og unge ikke kan lide at vente på Frederiksværk station, når man skal hjem om aftenen, og det kunne være en begrundelse for ikke at ville tage til Frederiksværk. Dette beder bestyrelsen medarbejderne i klubben, om at kikke på, om det kan løses af pædagogiske veje. 7. klasser vil gerne have at der er hold- aktiviteter i Hundested. 9. klasser vil bare gerne have sociale mødesteder. Der skal arbejdes målrettet med brobygning, mellem de unge på tværs af kommenen da der er tendens til at stigmatiser hinanden.  Bestyrelsen drøftede en ramme for tilbud i Hundested og kom frem til følgende konklusion- forslag: Tilbuddet er et ”stoppested” der har åbent ca. 3 dage om ugen fra kl. 14 til 18 og en aften til kl. 21. Der informeres om tilbuddet på forældreintra i eftersommeren, og der kan eventuelt holdes forældre møder om tilbud i Unge- og Kulturcentret- gerne i Krudtværket. Inden da har personalet udarbejdet pædagogiske principper og forslag til brobygningsaktiviteter for tilbud i Hundested. Birgit orienterede om at der er planer om at lægge de kreative ungdomsskole- hold på Lerbjergskolen, ligesom de boglige hold på Frederiksværk gymnasium, dette er ligeledes tænkt som brobygning mellem Hundested og Frederiksværk, da det forventes at unge fra Frederiksværk deltager i Hundested. Musikskolen har fået sit eget lokale i Regnbuen og vil også lægge aktiviteter her. Resurse- udfordringen for Ungdomsskolen ved at skulle holde åbent to steder blev kort vendt. Formanden efterlyste at beslutningen om UKC-cafe i Hundested kom med i buget processen for 2018

 

Eventuelt. Intet.

 

 

Mødet sluttede kl. 19.45